Bli medlem

Medlemskap Norrköping

Förening är öppen för alla fysiska personer som ansluter sig till föreningens syfte. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
● har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
● har rätt till information om föreningens angelägenheter,
● skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
● har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
● skall betala medlemsavgift (150kr) samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen (PG 58 37 67 – 9).

Här hittar du stadgarna i sin helhet: stadgar norrkoping