Stadgar

Stadgar för Fair Trade Shop Norrköping

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Ändamål
Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. Föreningen drivs utan eget vinstintresse och har som ändamål att sälja varor inhandlade i solidaritet med producenter i tredje världen samt att skapa opinion för rättvis handel.

Sammansättning
Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, föreningsmöte och styrelsen.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer som ansluter sig till föreningens syfte. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
● har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
● har rätt till information om föreningens angelägenheter,
● skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
● har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
● skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.
I sin helhet 2019: Stadgar Norrköping 2019